Lippukunnan säännöt

Käppäräpartio ry säännöt.pdf (43 kt)

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Käppäräpartio ry jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi, on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Porin kaupunki, ja jonka kielenä on suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa.

Lippukunta pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat kansainvälinen, kulttuuri-, raittius-, uskonnollinen ja yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan johtajakoulutuksen, kokousten, kurssien, leirien ja retkien avulla.

Lippukunnan harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan evankelis-luterilaisen kirkon tunnustusta ja muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan tilaisuus saada oman tunnuksensa mukaista kasvatusta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

3 § Jäsenet 

Lippukunnan jäseneksi voidaan holhoojan suostumuksella hyväksyä jokainen 7-vuotta täyttänyt, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan.

Lippukunnan varsinaisia jäseniä ovat kaikki 15-vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet. Lippukunnan muut jäsenet ovat B- jäseniä.

Kaikki jäsenet hyväksyy hallitus. Hallitus voi poistaa jäsenluettelosta jäsenen, joka ei edellisen vuoden aikana ole osallistunut lippukunnan toimintaan, eikä ole maksanut jäsenmaksua.

Lippukunnan kokouksissa kaikilla jäsenillä on puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla jäsenillä äänioikeus.

Kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen, joka määrätyllä vuosi- tai kertakaikkisella maksulla taloudellisesti tukee lippukunnan toimintaa.

4 § Jäsenmaksut 

Lippukunnan jäsenet suorittavat lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

5 § Hallinto 

Lippukuntaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan lippukunnanjohtajaksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan lippukunnan varajohtajaksi ja lisäksi viisi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat. Lippukunnanjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä on erovuoroisia vuosittain puolet.

Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

6 § Talous

Lippukunnalla on oikeus omistaa kiinteää omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kerätä varoja toimintaansa varten järjestämällä myyjäisiä ja arpajaisia tai muita vastaavia tilaisuuksia.

7 § Taustayhteisöt ja vanhempainneuvosto 

Lippukunnan taustayhteisönä ovat Länsi-Porin Kristillinen Raittiuskilta ry ja Länsi-Porin seurakunta. Taustayhteisöt jotka eivät ole lippukunnan elimiä, tukevat lippukunnan toimintaa yhteistoiminnassa sen kanssa ja lippukunta puolestaan pyrkii toiminnassaan noudattamaan taustayhteisöjen periaatteita näiden sääntöjen 2 §:n asettamissa puitteissa.

Lippukunnan vanhempainneuvosto muodostuu jäsenten vanhemmista ja taustayhteisön edustajista ja sen tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa sen kanssa. Vanhempainneuvosto ei ole lippukunnan elin.

8 § Lippukunnanjohtajan tehtävät 

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on:

1. johtaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti

2.  kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa

3. pitää yhtyettä lippukunnan jäsenten vanhempiin

9 § Hallituksen tehtävät 

Hallituksen tehtävänä on:

1. edustaa lippukuntaa

2. suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa

3. pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksi liittymiskysymykset

4. huolehtia lippukunnan kokousten koolle kutsumisesta

5. valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat

6. toimeenpanna lippukunnan kokouksen päätökset

10 § Nimen merkitseminen 

Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

11 § Toiminta- ja tilikausi 

Lippukunnan toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

12 § Lippukunnan kokoukset 

12.1. Lippukunnan helmi-maaliskussa pidettävän vuosikokouksen tehtävänä on:

12.1.1. päättää lippukunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä niiden ja tilintarkastajien lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

12.1.2. valita lippukunnan edustajat Satakunnan Partiolaiset ry:n ja Porin Partiolaiset ry:n seuraaviin kokouksiin

12.1.3. käsitellä muut mahdolliset asiat

12.2. Lippukunnan marras-joulukuussa pidettävän vaalikokouksen tehtävänä on:

12.2.1. vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle

12.2.2. vahvistaa seuraavan vuoden jäsenmaksut

12.2.3. toimittaa lippukunnanjohtajan vaali

12.2.4. toimittaa hallituksen muiden jäsenten vaali

12.2.5. valita kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan lippukunnan seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa

12.2.6. käsitellä muut mahdolliset asiat

13 § Ylimääräiset kokoukset 

Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa lippukunnan jäsenistä sitä hallitukselle kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä aiheellisena.

14 § Kokouskutsut

Lippukunnan kokousten kokouskutsut on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle.

15 § Ohjesäännöt 

Lippukunnanjohtajan, hallituksen ja lippukunnan virkailijoiden tehtävien ja toiminnan tarkempaa sääntelyä varten voi lippukunnan kokous tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä.

16 § Sääntöjen muuttaminen 

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä.

17 § Lippukunnan purkaminen 

Päätös lippukunnan purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä lippukunnan kokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistöllä.

Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen varat lippukunnan päämäärien mukaiseen toimintaan jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.