Lippukunnan säännöt

Käppäräpartio ry – Säännöt 2021

 

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Käppäräpartio ry jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi, on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Porin kaupunki, ja jonka kielenä on suomi

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa

Lippukunta pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat kansainvälinen, kulttuuri-, raittius-, uskonnollinen ja yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan johtajakoulutuksen, kokousten, kurssien, leirien ja retkien avulla

Lippukunnan harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan evankelis-luterilaisen kirkon tunnustusta ja muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan tilaisuus saada oman tunnuksensa mukaista kasvatusta

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton

Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa

3 § Jäsenet

Lippukunnan jäseneksi voidaan holhoojan suostumuksella hyväksyä jokainen 7-vuotta täyttänyt, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan

Lippukunnan varsinaisia jäseniä ovat kaikki 15-vuotta täyttänet lippukunnan jäsenet

Lippukunnan muut jäsenet ovat B-jäseniä

Kaikki jäsenet hyväksyy hallitus. Hallitus voi poistaa jäsenluettelosta jäsenen, joka ei edellisen vuoden aikana ole osallistunut lippukunnan toimintaan, eikä ole maksanut jäsenmaksua

Lippukunnan kokouksissa kaikilla jäsenillä on puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla jäsenillä äänioikeus

Kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen, joka määrätyllä vuosi- tai kertakaikkisella maksulla taloudellisesti tukee lippukunnan toimintaa

4 § Jäsenmaksut

Lippukunnan jäsenet suorittavat lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun

5 § Hallinto

Lippukuntaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan lippukunnanjohtajaksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan lippukunnan varajohtajaksi ja lisäksi viisi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin, rahastonhoitajan ja muuta tarvittavat virkailijat. Lippukunnanjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä on erovuoroisia vuosittain puolet. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä

6 § Talous

Lippukunnalla on oikeus omistaa kiinteää omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kerätä varoja toimintaansa varten järjestämällä myyjäisiä ja arpajaisia tai muita vastaavia tilaisuuksia

7 § Taustayhteisöt ja vanhempainneuvosto

Lippukunnan taustayhteisönä on Länsi-Porin seurakunta. Taustayhteisöt jotka eivät ole lippukunnan elimiä, tukevat lippukunnan toimintaa yhteistoiminnassa sen kanssa ja lippukunta puolestaan pyrkii toiminnassaan noudattamaan taustayhteisöjen periaatteita näiden sääntöjen 2 §:n asettamissa puitteissa

Lippukunnan vanhempainneuvosto muodostuu jäsenten vanhemmista ja taustayhteisön edustajista ja sen tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa sen kanssa. Vanhempainneuvosto ei ole lippukunnan elin

8 § Lippukunnanjohtajan tehtävät

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on:

1. johtaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti

2. kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa

3. pitää yhtyettä lippukunnan jäsenten vanhempiin

9 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

1. edustaa lippukuntaa

2. suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa

3. pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksiliittymiskysymykset

4. huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta

5. valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat

6. toimeenpanna lippukunnan kokouksen päätökset

10 § Nimen merkitseminen

Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa

11 § Toiminta- ja tilikausi

Lippukunnan toiminta- ja tilikautena ovat kalenterivuosi

12 § Lippukunnan kokoukset

12.1. Lippukunnan helmi-maaliskussa pidettävän vuosikokouksen tehtävänä on:

12.1.1. päättää lippukunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä niiden ja tilintarkastajien lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

12.1.2. valita lippukunnan edustajat Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Porin Partiolaiset ry:n seuraaviin kokouksiin

12.1.3. käsitellä muut mahdolliset asiat

12.2. Lippukunnan marras-joulukuussa pidettävän vaalikokouksen tehtävänä on:

12.2.1. vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle

12.2.2. vahvistaa seuraavan vuoden jäsenmaksut

12.2.3. toimittaa lippukunnanjohtajan vaali

12.2.4. toimittaa hallituksen muiden jäsenten vaali

12.2.5. valita kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan lippukunnan seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa

12.2.6. käsitellä muut mahdolliset asiat

13 § Ylimääräiset kokoukset

Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa lippukunnan jäsenistä sitä hallitukselle kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä aiheellisena

14 § Kokouskutsut

Lippukunnan kokousten kokouskutsut on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle

 

15 § Ohjesäännöt

Lippukunnanjohtajan, hallituksen ja lippukunnan virkailijoiden tehtävien ja toiminnan tarkempaa sääntelyä varten voi lippukunnan kokous tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä

16 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä

17 § Lippukunnan purkaminen

Päätös lippukunnan purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä lippukunnan kokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistöllä

Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen varat lippukunnan päämäärien mukaiseen toimintaan jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti